Kraków, dnia 25 marca 2022 r.

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich ”Lider” na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2022 r. o godzinie:  

17:00 (pierwszy termin), 17:30 (drugi termin).

Forma spotkania:

Online za pośrednictwem Platformy ClickMeeting. Aby zapewnić sobie udział należy mieć dostęp do komputera (przynajmniej mikrofon, ewentualnie kamera) lub telefonu z dostępem do wydajnego Internetu. Kilka dni przed spotkaniem zostanie udostępniona Instrukcja Platformy ClickMeeting (1), a dzień przed spotkaniem link przenoszący na jego miejsce.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Przekazanie przez otwierającego Zgromadzenie prowadzenie obrad wybranemu Przewodniczącemu.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2021.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia wraz z przedłożeniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  1. Podjęcie uchwał w sprawie:
  2. przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2021
  3. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2021
  4. udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia
 8. Podsumowanie prac Grup Roboczych.
 9. Podsumowanie VI Kursu UIMLA.
 10. UIMLA w polskich przepisach prawnych.
 11. Strategiczna współpraca z Alpinus + dyskusja na temat polityki strojów organizacyjnych.
 12. Propozycja nowego Statutu SMPG (plik do wglądu dostarczony na maila).
 13. Nowa Unifikacja.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie Zgromadzenia.

                                                                          W imieniu Zarządu SMPG „Lider” 

  Kategorie: AKTUALNOŚCI