Kraków, dnia 12 marca 2021 r.

Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewodników Górskich ”Lider” na podstawie § 20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2021 r. o godzinie: 17:00 (pierwszy termin) 17:30 (drugi termin)

Forma spotkania

Z uwagi na obostrzenia pandemiczne i brak wiążącej informacji na temat ewentualnych zmian w regulacjach w niedalekiej przyszłości Zarząd zmuszony jest zaproponować dwie wersje tego wydarzenia:

 • online (najbardziej prawdopodobna). W najbliższym czasie będziemy dokonywać wyboru i testować rozwiązanie informatyczne, które pozwoli połączyć w jednym czasie kilkadziesiąt osób, z możliwością prowadzenia dyskusji, przeprowadzania głosowań i zapisu przebiegu spotkania. Aby zapewnić sobie udział w tej formie należy mieć dostęp do komputera (przynajmniej mikrofon, ewentualnie kamera) lub telefonu z dostępem do wydajnego Internetu i (najprawdopodobniej) zainstalowanym wcześniej odpowiednim oprogramowaniem. Informacja nt. wybranej platformy pojawi się tydzień przed Walnym i prosimy o wcześniejsze przygotowanie do spotkania, a nie testowanie tych rozwiązań w chwili spotkania!
 • tradycyjna. Jeśli będzie można wynajmować lokale pod tego typu wydarzenia Zarząd niezwłocznie to uczyni, gdyż preferujemy jednak fizyczną formę spotkania z Koleżankami i Kolegami. W tym przypadku Walne odbędzie się w Krakowie, aby zapewnić sprawiedliwszy dostęp dla członków zamieszkałych w oddalonych lokalizacjach. Informacja zostanie Wam przekazana tak szybko jak to możliwe, nawet jeśli będzie to zaledwie kilka dni przed zjazdem.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia i stwierdzenie prawomocności.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
 3. Przekazanie przez otwierającego Zgromadzenie prowadzenie obrad wybranemu Przewodniczącemu.
 4. Uchwalenie porządku obrad.
 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego za rok 2020.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu i Stowarzyszenia wraz z przedłożeniem wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 9. przyjęcia sprawozdania Zarządu za rok 2020,
 10. przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020,
 11. udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Podsumowanie akcji „informatycznej”, „składkowej” i „unifikacyjnej”.
 13. Wystąpienie Prezesa Zarządu dotyczące priorytetów Stowarzyszenia i planów działania Stowarzyszenia na następne lata:
 14. nowy kurs + nowe zasady przyjmowania i członkostwa SMPG,
 15. główne założenia do nowego Statutu SMPG + termin Walnego Nadzwyczajnego,
 16. efekty prac Grup Roboczych,
 17. UIMLA w polskich przepisach prawnych,
 18. strategiczna współpraca z Decathlon + dyskusja na temat polityki strojów organizacyjnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zakończenie Zgromadzenia.

                                                                        W imieniu Zarządu SMPG „Lider”